Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:20

20antó be Mpɛmɛ yi afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò bɛ ambak Mpɛmɛ yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index