Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:22

22Moses arɛm nyaka bɛ, “Chɔŋ Mandɛm Acha antó be ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ ywi mbɔ ɛnyǔ yi ato mɛ. Nɛ chɔŋ yi ambak mmu ywɛka amɔt nɛ bǎbhɔŋ bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ághàti bhe mǎnkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index