Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:23

23Nɛ chɔŋ ɛmbak bɛ yɛ̌ agha anɛ apu ghok ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ wu, báfap yi nɛ bǒ Mandɛm, mangway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index