Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:24

24Samuɛl nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ abhɛn báfú yi ansɛm, mankɛm bárɛm nyaka nkwɔ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛ́n bɛ́fàkari manywɔp anɛ́ ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index