Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:25

25Mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ mɛnkɛm bɛ́yɨŋɨ bhe. Nɛ nku anɛ Mandɛm ányú nyaka nɛ bachǐmbɨ bhɛka, ányu nɛ be nkwɔ́, mbɔnyunɛ arɛm nyaka ntá Ábraham bɛ, ‘Chɔŋ mfʉɛ́t ntá bɛbhárɛ́bhɔ bhɛ ńjɛt manɛrɛ́kɛrɛ́ mmɨk ankɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index