Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:26

26Ɛ̌ti yɔ kɛ ɛchi bɛ Mandɛm ayap nyaka mǔbɛtok ywi, ayambɨ átó yi chi ntá yɛka bɛ́ ánjɛ́t be ndǔ ákʉ̀ be mandɔ́ nɛpɛ́m bɛbʉ́ ɛnɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index