Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:7

7Akɛ́m yi ndǔ awɔ́nɛm ayoŋ. Tɛ́mté wu, bɛtaŋ Mandɛm bɛ́chwe ndu bɛkak nɛ mɛmɨ̌ bɛkak ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index