Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4

Píta nɛ Jɔ̌n bɛsí ɛchɛmɛ́ bo batí ɛtɔk

1Ɛnɛ́ Píta nɛ Jɔ̌n bághàti bo mɛnyɨŋ ɛnyu yɔ, mbɔk bachiǎkap Mandɛm nɛ mǔnti babhabhɛri ɛkɛrákap nɛ mbɔk bǒnkwɔ Sádusi bátwɔ́ ntá yap. 2Batɨ ábé bhɔ mbɔnyunɛ Píta nɛ Jɔ̌n bátɔ̀ŋ mángati nɔkɔ bo bɛ́ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m bɛtɔŋ bɛ chɔŋ bawú mámpɛtsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 3Bákɛ́m Píta nɛ Jɔ̌n bárɔ́k báfe, nɛ tɛ̌ndu beku mɛnaŋ bɛ́gháká nyaka, barɔ bhɔ arɛ tɛ ntɨnywɔp. 4Yɛ̌ nɔ, bɛyǎ bo abhɛn bághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Píta nɛ Jɔ̌n bághátí bhɔ, mánóko. Mpǎy bakoŋo Yesu mankɛm akó aghaka mbɔ nká ɛtay.

5Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bakɛmɛ́ ɛtɔk nɛ bǒ batí bo Israɛl, nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bákɛ́m ɛchɛmɛ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm. 6Ánas mǔngo bachiǎkap Mandɛm, nɛ Káyfas, nɛ Jɔ̌n, nɛ Aleksánda, nɛ bǒnɛrɛ́kɛt mǔngo bachiǎkap báchɛm nɛ bhɔ. 7Básɔ́t Píta nɛ Jɔ̌n bákʉ bɔ́ báte bɛsí bhap, bábhɛ́p yɛ bhɔ bɛ, “Ndu nnyɛ́n agha bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn? Agha áchyɛ́ bhe bɛtaŋ bɛkʉ bhɔ?” 8Ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, Píta akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bě bakɛmɛ́ ɛtɔk nɛ bǒ batí ɛtɔk, 9mbák bábhɛ̀p bhɛsɛ ɛchɔŋ ɛ̌ti bɛrɨ̌ ɛbhɛn sɛ́kʉ́ ntá mbɛ́ntí-nɛ, nɛ ɛnyǔ ɛ́fákárí kɛ yi ǎtaŋ, 10Bě mankɛm nɛ bo Israɛl mankɛm dɨŋɨ́ ká bɛ chí Yesu Kristo mmu Násárɛt kɛ ákʉ́ mmǔ-nɛ ataŋa. Yí mmu bágó ndǔ ɛkotákátí, kɛ̌ Mandɛm akʉ yí apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, ndǔ bɛtaŋ ɛbhi kɛ̌ bǎghɔ́ mmǔ-nɛ áté be bɛsí kpɛrɛp. 11Nkúbhɛ́ Yesu kɛ̌ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ́:

‘Ntay ɛnɛ́n bě batě bɛkɛt bǎbyáká, nɔ́ kɛ nɛ́rɔ́bhɛ́ ɛkwap ɛnɛ́ ɛ́kɛ́mɛ́ ɛkɛt.’

12Ndiɛrɛ yí kɛ ákway bɛpɛmɛ bhɛsɛ. Mmu achak apú fá amɨk anɛ Mandɛm achyɛ bɛ ampɛmɛ bhɛsɛ.”

13Bo ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk bághɔ́ nɛtaŋántɨ Píta nɛ Jɔ̌n ndǔ bárɛ̀m kɛpɨ kɛbhɔŋ bɛcháy nɛ ndǔ bághɔ́ nkwɔ bɛ́ bɔPíta báchí chí ndɛ́ndɛmɛ́ bho, nɛ bɛ bɔ bábhɨ́kɨ́ ghɔk ɛkáti, bábhák maknkay. Kɛ bághɔ́ bɛ bɔPíta mánáŋ bákɔ̀ nyaka nɛ Yesu. 14Nɛ ndu bághɔ́ mbɛ́ntí anɛ bákʉ́ yi ataŋa nɛpak Píta nɛ Jɔ̌n, manyu áchók bhɔ. 15Ɛ́kʉ́ bátɛ́n kpɨ́k bɔ́ nɛfí. Bábho bɛsokori mámbɛbhɛ nɔkɔ batɨ bɛ, 16“Chɔŋ sɛ́nkʉ yi nɛ bǒbhɛ́n? Bǒ mankɛm fá ɛtɔk Yerúsalɛm baghɔ ɛrɛmɛ́ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ bɔ́ bákʉ́ nɛ sɛ́pú kway bɛtaŋa. 17Kɛ ndu bɛkʉ bɛ mbok anɛ ákɛ́pɛrɛ taka ɛtɔk, sɛ́bhɔŋ bɛya bǒbhɛn batú bɛ bákɛ́pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ntá mmu ndǔ nnyɛ́n Yesu.”

18Bábhɨ́ŋɨ yɛ bhɔ bápɛtnsɛm amɛm áchá. Básɛ́mti bhɔ́ bɛ bakɛpɛrɛ rɛm nɛ bakɛpɛrɛ tɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n Yesu. 19Kɛ Píta nɛ Jɔ̌n bákɛ́mɛ bhɔ bɛ, “Bě babhɔŋ bɛ́p ká mmʉɛt ɛyɛka ndak anɛ. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí chak bɛsí Mandɛm chi ɛnɛ́? Bɛ́ghok bhe kɛ chi bɛghok Mandɛm? 20Sɛ́pú kwáy bɛrɔ bɛrɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k nɛ sɛ́ghók nɛ batú.” 21Nkwɔ ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk bapɛt básɛ́mtí nɔ́kɔ́ bhɔ, báfɛrɛ bhɔ amɔ. Bɔ́ kɛbhɔŋ mbi bɛtɛmsi bɔPíta mbɔnyunɛ bǒ mankɛm bákàka nyaka Mandɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. 22Nɛ mamiɛ́ mbɛ́ntí wu acha nyaka bɛsa bɛpay.

Bakoŋo Yesu mánɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anchyɛ bhɔ nɛtaŋántɨ

23Báfɛ́rɛ́ nɔkɔ Píta nɛ Jɔ̌n amɔ, bápɛtnsɛm ntá batɨ̌ bǒnkwɔ Yesu, baghati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒbatí ɛkɛrákap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk bárɛ́mɛ́ ntá yap. 24Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bɔ́ mankɛm babho mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm mándɛmɛ nɔkɔ bɛ; “Ɛta, wɔ ɔchí Acha, wɔ kɛ ɔ́ghókó mfay nɛ mmɨk, nɛ manyɛ́n nɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́chí arɛ. 25Wɔ kɛ ɔ́kʉ́ nyaka bɛ mǔbɛtok ywɛ Mfɔ Debhít, chi-mbɨ ywɛsɛ́, ándɛm ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ bɛ:

‘Ndaká yí bo abhɛn bápú bo Israɛl bábèntɨ nɛ wɔ Mandɛm?

Ndaká yí bǒbhɛn bátè bɛyu ɛbhɛn bɛbhɨkɨ bhɔŋ ntí nɛ nnɛt?

26Bafɔ̌ mmɨk bátòŋtí mmʉɛt mɛ́nu nɛnu,

bǒbatí ɛtɔk báchɛm nɛbhʉɛt amɔt,

báte ɛyu mɛnu nɛ Mandɛm Acha nɛ Mpɛmɛ yí afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.’

27“Hɛ́rɔd nɛ Pɔ́ntiɔs Páílet báchɛm nɛ bo Israɛl nɛ mbɔk bo abhɛn bápú bo Israɛl fá amɛm Yerúsalɛm, báte ɛyu antí Yesu mmǔ bɛtok ywɛ anɛ achi nyáŋá. 28Báchɛ́m bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́náŋ ɔ́bhʉ́rɛ́ nyaka bɛ chɔŋ ɛ́mfakari. 29Acha, ghɔ́ yɛ ndǔ bápà bhɛsɛ. Kʉ bɛ bhɛsɛ́ bǒ bɛtok abhɛ, sɛ́ngátí nɔ́kɔ́ bho Ɛyɔŋ ɛyɛ nɛ nɛtaŋántɨ nɛnkɛm. 30Chiɛ́ bhɛsɛ bɛtaŋ bɛbú bǒmame, nɛ bɛtɔŋ bɛrɨŋɨ́ maknkay nɛ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndǔ nnyɛ́n mǔbɛtok ywɛ Yesu, mmu achi nyáŋá.”

31Mánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt, nɛbhʉɛt anɛ bɔ bachi arɛ anyɨkɨsi. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ tontó akʉ bábhó bɛghati Ɛyɔŋ Mandɛm kɛbhɔŋ bɛcháy.

Bakoŋo Yesu bábhak ndǔ nsoŋ amɔt ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm

32Nkwɔ́ bo abhɛn mánókó Yesu bábhɔ́ŋ ntɨ nɛ́mɔt nɛ nkaysi amɔt. Yɛ̌ mmu wap akɛ rɛm bɛ mɛnyɨŋ ɛbhi bɛ́chí chí ndiɛrɛ ntá yi aywǐntí. Ɛnyɨŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu ɛbhak ɛnyɨŋ ɛyap mankɛm. 33Bǒnto Yesu báré ghati bo nɛ bɛtaŋ ɛbhap mɛnkɛm bɛ Yesu Acha apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛbhak nɛ bɔ mankɛm tontó. 34Yɛ̌ mmu wap abhɨkɨ chɛ́p nyaka ɛnyɨŋ mbɔnyunɛ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bakɨ nɛ yɛ̌ chi bɛkɛt, bátì nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ mántwɔ nɛ nkáp 35mámbʉrɛ bɛsí bǒnto, nɛ bɔ mánkɔrɛ nkáp wu bɛkoŋo nté anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap.

36Ɛnyu yɔ kɛ̌ mmǔ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f akʉ nyaka. Abhak mmu nnɛrɛ́kɛt Lɛ́vi nɛ mmu ɛtɔk Sáyprɔs. Bǒnto Yesu bádú yí nnyɛ́n bɛ́ Banábas, nɔ́ chí, “Mmǔ anɛ afyɛ́ bo ntɨ.” 37Abhɔ̌ŋ nyaka nkɨ, atí wú, atwɔ́ nɛ nkáp, abhʉrɛ bɛsí bǒnto Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index