Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:1

Píta nɛ Jɔ̌n bɛsí ɛchɛmɛ́ bo batí ɛtɔk

1Ɛnɛ́ Píta nɛ Jɔ̌n bághàti bo mɛnyɨŋ ɛnyu yɔ, mbɔk bachiǎkap Mandɛm nɛ mǔnti babhabhɛri ɛkɛrákap nɛ mbɔk bǒnkwɔ Sádusi bátwɔ́ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index