Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:11

11Nkúbhɛ́ Yesu kɛ̌ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ́:

‘Ntay ɛnɛ́n bě batě bɛkɛt bǎbyáká, nɔ́ kɛ nɛ́rɔ́bhɛ́ ɛkwap ɛnɛ́ ɛ́kɛ́mɛ́ ɛkɛt.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index