Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:12

12Ndiɛrɛ yí kɛ ákway bɛpɛmɛ bhɛsɛ. Mmu achak apú fá amɨk anɛ Mandɛm achyɛ bɛ ampɛmɛ bhɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index