Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:13

13Bo ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk bághɔ́ nɛtaŋántɨ Píta nɛ Jɔ̌n ndǔ bárɛ̀m kɛpɨ kɛbhɔŋ bɛcháy nɛ ndǔ bághɔ́ nkwɔ bɛ́ bɔPíta báchí chí ndɛ́ndɛmɛ́ bho, nɛ bɛ bɔ bábhɨ́kɨ́ ghɔk ɛkáti, bábhák maknkay. Kɛ bághɔ́ bɛ bɔPíta mánáŋ bákɔ̀ nyaka nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index