Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:14

14Nɛ ndu bághɔ́ mbɛ́ntí anɛ bákʉ́ yi ataŋa nɛpak Píta nɛ Jɔ̌n, manyu áchók bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index