Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:15

15Ɛ́kʉ́ bátɛ́n kpɨ́k bɔ́ nɛfí. Bábho bɛsokori mámbɛbhɛ nɔkɔ batɨ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index