Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:16

16“Chɔŋ sɛ́nkʉ yi nɛ bǒbhɛ́n? Bǒ mankɛm fá ɛtɔk Yerúsalɛm baghɔ ɛrɛmɛ́ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ bɔ́ bákʉ́ nɛ sɛ́pú kway bɛtaŋa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index