Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:17

17Kɛ ndu bɛkʉ bɛ mbok anɛ ákɛ́pɛrɛ taka ɛtɔk, sɛ́bhɔŋ bɛya bǒbhɛn batú bɛ bákɛ́pɛrɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ ntá mmu ndǔ nnyɛ́n Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index