Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:18

18Bábhɨ́ŋɨ yɛ bhɔ bápɛtnsɛm amɛm áchá. Básɛ́mti bhɔ́ bɛ bakɛpɛrɛ rɛm nɛ bakɛpɛrɛ tɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ ndǔ nnyɛ́n Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index