Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:19

19Kɛ Píta nɛ Jɔ̌n bákɛ́mɛ bhɔ bɛ, “Bě babhɔŋ bɛ́p ká mmʉɛt ɛyɛka ndak anɛ. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí chak bɛsí Mandɛm chi ɛnɛ́? Bɛ́ghok bhe kɛ chi bɛghok Mandɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index