Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:2

2Batɨ ábé bhɔ mbɔnyunɛ Píta nɛ Jɔ̌n bátɔ̀ŋ mángati nɔkɔ bo bɛ́ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m bɛtɔŋ bɛ chɔŋ bawú mámpɛtsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index