Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:20

20Sɛ́pú kwáy bɛrɔ bɛrɛm ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k nɛ sɛ́ghók nɛ batú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index