Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:21

21Nkwɔ ɛchɛmɛ bǒbati ɛtɔk bapɛt básɛ́mtí nɔ́kɔ́ bhɔ, báfɛrɛ bhɔ amɔ. Bɔ́ kɛbhɔŋ mbi bɛtɛmsi bɔPíta mbɔnyunɛ bǒ mankɛm bákàka nyaka Mandɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index