Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:22

22Nɛ mamiɛ́ mbɛ́ntí wu acha nyaka bɛsa bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index