Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:23

Bakoŋo Yesu mánɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anchyɛ bhɔ nɛtaŋántɨ

23Báfɛ́rɛ́ nɔkɔ Píta nɛ Jɔ̌n amɔ, bápɛtnsɛm ntá batɨ̌ bǒnkwɔ Yesu, baghati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǒbatí ɛkɛrákap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk bárɛ́mɛ́ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index