Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:24

24Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bɔ́ mankɛm babho mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm mándɛmɛ nɔkɔ bɛ; “Ɛta, wɔ ɔchí Acha, wɔ kɛ ɔ́ghókó mfay nɛ mmɨk, nɛ manyɛ́n nɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́chí arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index