Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:25

25Wɔ kɛ ɔ́kʉ́ nyaka bɛ mǔbɛtok ywɛ Mfɔ Debhít, chi-mbɨ ywɛsɛ́, ándɛm ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ bɛ:

‘Ndaká yí bo abhɛn bápú bo Israɛl bábèntɨ nɛ wɔ Mandɛm?

Ndaká yí bǒbhɛn bátè bɛyu ɛbhɛn bɛbhɨkɨ bhɔŋ ntí nɛ nnɛt?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index