Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:26

26Bafɔ̌ mmɨk bátòŋtí mmʉɛt mɛ́nu nɛnu,

bǒbatí ɛtɔk báchɛm nɛbhʉɛt amɔt,

báte ɛyu mɛnu nɛ Mandɛm Acha nɛ Mpɛmɛ yí afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index