Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:27

27“Hɛ́rɔd nɛ Pɔ́ntiɔs Páílet báchɛm nɛ bo Israɛl nɛ mbɔk bo abhɛn bápú bo Israɛl fá amɛm Yerúsalɛm, báte ɛyu antí Yesu mmǔ bɛtok ywɛ anɛ achi nyáŋá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index