Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:28

28Báchɛ́m bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́náŋ ɔ́bhʉ́rɛ́ nyaka bɛ chɔŋ ɛ́mfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index