Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:29

29Acha, ghɔ́ yɛ ndǔ bápà bhɛsɛ. Kʉ bɛ bhɛsɛ́ bǒ bɛtok abhɛ, sɛ́ngátí nɔ́kɔ́ bho Ɛyɔŋ ɛyɛ nɛ nɛtaŋántɨ nɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index