Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:3

3Bákɛ́m Píta nɛ Jɔ̌n bárɔ́k báfe, nɛ tɛ̌ndu beku mɛnaŋ bɛ́gháká nyaka, barɔ bhɔ arɛ tɛ ntɨnywɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index