Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:30

30Chiɛ́ bhɛsɛ bɛtaŋ bɛbú bǒmame, nɛ bɛtɔŋ bɛrɨŋɨ́ maknkay nɛ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndǔ nnyɛ́n mǔbɛtok ywɛ Yesu, mmu achi nyáŋá.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index