Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:31

31Mánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt, nɛbhʉɛt anɛ bɔ bachi arɛ anyɨkɨsi. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ tontó akʉ bábhó bɛghati Ɛyɔŋ Mandɛm kɛbhɔŋ bɛcháy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index