Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:32

Bakoŋo Yesu bábhak ndǔ nsoŋ amɔt ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm

32Nkwɔ́ bo abhɛn mánókó Yesu bábhɔ́ŋ ntɨ nɛ́mɔt nɛ nkaysi amɔt. Yɛ̌ mmu wap akɛ rɛm bɛ mɛnyɨŋ ɛbhi bɛ́chí chí ndiɛrɛ ntá yi aywǐntí. Ɛnyɨŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu ɛbhak ɛnyɨŋ ɛyap mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index