Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:33

33Bǒnto Yesu báré ghati bo nɛ bɛtaŋ ɛbhap mɛnkɛm bɛ Yesu Acha apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛbhak nɛ bɔ mankɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index