Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:34

34Yɛ̌ mmu wap abhɨkɨ chɛ́p nyaka ɛnyɨŋ mbɔnyunɛ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bakɨ nɛ yɛ̌ chi bɛkɛt, bátì nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ mántwɔ nɛ nkáp

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index