Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:35

35mámbʉrɛ bɛsí bǒnto, nɛ bɔ mánkɔrɛ nkáp wu bɛkoŋo nté anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index