Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:36

36Ɛnyu yɔ kɛ̌ mmǔ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f akʉ nyaka. Abhak mmu nnɛrɛ́kɛt Lɛ́vi nɛ mmu ɛtɔk Sáyprɔs. Bǒnto Yesu bádú yí nnyɛ́n bɛ́ Banábas, nɔ́ chí, “Mmǔ anɛ afyɛ́ bo ntɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index