Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:4

4Yɛ̌ nɔ, bɛyǎ bo abhɛn bághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Píta nɛ Jɔ̌n bághátí bhɔ, mánóko. Mpǎy bakoŋo Yesu mankɛm akó aghaka mbɔ nká ɛtay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index