Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:5

5Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bakɛmɛ́ ɛtɔk nɛ bǒ batí bo Israɛl, nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bákɛ́m ɛchɛmɛ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index