Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:7

7Básɔ́t Píta nɛ Jɔ̌n bákʉ bɔ́ báte bɛsí bhap, bábhɛ́p yɛ bhɔ bɛ, “Ndu nnyɛ́n agha bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn? Agha áchyɛ́ bhe bɛtaŋ bɛkʉ bhɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index