Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 4:9

9mbák bábhɛ̀p bhɛsɛ ɛchɔŋ ɛ̌ti bɛrɨ̌ ɛbhɛn sɛ́kʉ́ ntá mbɛ́ntí-nɛ, nɛ ɛnyǔ ɛ́fákárí kɛ yi ǎtaŋ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index