Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:1

Ananías nɛ Safíra

1Kɛ ɛwak ɛmɔt, mmǔ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Ananías nɛ ngɔrɛ́ aywi Safíra bátí nɛbhʉ́ɛ́rɛ́mɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index