Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:10

10Tɛ́mté wu, Safíra akwɛ́n bɛkak Píta agú. Bɛsak báchwé nɔ́kɔ́ bághɔ́ bɛ agu, bápɔkɔ bafu barɔk babhɛmɛ kɛkwɔt nɛ nnɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index