Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:11

11Bɛyǎ bɛcháy bɛkɛm bǒnkwɔ Yesu mankɛm nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achak anɛ aghoko ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index