Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:14

14Nɛ bɛyǎ bo, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, báré noko, manchɛm nɔkɔ mmʉɛt nɛ nkwɔ́ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index