Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:15

15Ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bǒnto bákʉ̀, bo báré pɔkɔ́ bǒmame mámbʉrɛ nɔkɔ nɛpaká mbi, mbɔk ndu bɛkɔ́k, bachak ndu bɛ̌sak, bɛ́ Píta apɛrɛ́ fʉɛt ndɨkandi ywi ánkwɛ́n mbɔk ayap amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index