Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:16

16Bɛyǎ bo bare fu ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn bachí kɛkwɔt nɛ Yerúsalɛm, mándɔkɔ nɔkɔ nɛ bǒmame, nɛ abhɛ́n bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ. Bɔ mankɛm bataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index