Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:17

Bǒbatí ɛtɔk bare chyɛ bǒnto Yesu bɛyǎ ɛsɔŋɔri

17Kɛ mǔngo bachiǎkap nɛ bǒ mankɛm abhɛn bachi nɛ yi, nɔ chi bǒnkwɔ Sádusi, bábhɔ́ŋ bɛyǎ mpap amɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index