Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:19

19Kɛ ángɛl Mandɛm atwɔ́ nɛ bɛti, anɛnɛ babhǐnywɔp ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, asɔt bɔ́ báfú, arɛm bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index