Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 5:2

2Ananías abhɛsɛ mbɔk nkáp ansɛm. Ngɔrɛ́ aywi arɨŋɨ bɛ yi akʉ nɔ. Asɔt anɛ́ árɔ́bhɛ́ arɔk abhʉrɛ bɛsí bǒnto Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index